മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 9 January 2018

ഹരിത കേരളം മിഷൻ - മഴവെള്ള സംഭരണികളുടെ എണ്ണം ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഹരിത കേരളം മിഷൻ - വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള  മഴവെള്ള സംഭരണം , റീച്ചാർജിങ്‌ സംവിധാനം എന്നിവയുടെ വിവരം താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽ ഇനിയും enter ചെയ്യാത്ത സ്കൂളുകൾ 09/01/18 ന് 5 മണിക്ക് മുൻപായി എന്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു .
 PROFORMA

No comments:

Post a Comment