മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 31 January 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

LSS /USS  പരീക്ഷക്കുവേണ്ടി മലയാളം ,ഇംഗ്ലീഷ് ,കണക്ക് ,ശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയുന്ന അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇനിയും തരാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകർ 01 / 02 / 2018  നു 5 മണിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു .

No comments:

Post a Comment