മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 10 January 2018

അറിയിപ്പ്

മാടായി സബ്ജില്ലാ സയൻസ് ഫോറം മീറ്റിംഗ് 11/ 01/ 2018 ന് 3 മണിക്ക് എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ ചേരുന്നു.എല്ലാ സയൻസ് ക്ലബ് കൺവീനർമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
                                                 എ ഇ ഓ മാടായി

No comments:

Post a Comment