മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 4 January 2018

അൻപത്തി എട്ടാമത് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം മത്സാരാർത്ഥികളുടെ യാത്ര ചെലവ് പി ഡി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തുക പിൻവലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .

അൻപത്തി എട്ടാമത് കേരള  സ്കൂൾ കലോത്സവം  മത്സാരാർത്ഥികളുടെ യാത്ര ചെലവ് പി ഡി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തുക പിൻവലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് .
CLICK HERE 

 

No comments:

Post a Comment