മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Saturday, 27 January 2018

NuMATS സംസ്ഥാനതല പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 03 ന്

NuMATS സംസ്ഥാനതല പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 03 ന് . മുൻപ് നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നടക്കുന്നതാണ്‌ എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment