മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 18 June 2018

Expenditure Online Entry - Urgent

ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിലെ Expenditure Online Entry പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ജൂൺ 20 ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment