മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 13 June 2018

ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി-urgent

ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫോർമ 1 ,പ്രൊഫോർമ 2 ,ആനുവൽ  ഡാറ്റ ഇവ 2 കോപ്പി വീതം സമർപ്പിക്കാത്തവർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിയ്ക്ക് മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

No comments:

Post a Comment