മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 5 June 2018

Text Book - Urgent

സ്‌കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ (ഒന്നാംവാല്യം) ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ നാളെ തന്നെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment