മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 25 June 2018

Text Book - Indenting - Urgent

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അധികമായി ആവശ്യമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഇൻഡൻറ് നൽകുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്‌കൂളുകളിൽ ആവശ്യമുള്ള അധിക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം ജൂൺ 26 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment