മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 1 October 2018

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ശുചിത്വ മിഷൻ -September 22 മുതൽ ഒക്ടോബർ 2 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തീവ്ര ശുചീകരണ പരിപാടി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ 
LETTER 
PLEDGE 

No comments:

Post a Comment