മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 9 October 2018

HM കോൺഫെറെൻസും ഏകദിന ശില്പശാലയും

മാടായി സബ്ജില്ലയിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം 10.10.18 നു ബുധനാഴ്ച്ച 10 മണിക്ക് BRCയിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു.10.30 നു അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഏകദിന ശില്പശാലയും നടക്കുന്നതാണ് .

No comments:

Post a Comment