മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 16 October 2018

URGENT

 കത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തു നൽകേണ്ടതിനാൽ കാലതാമസം പാടില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 
IED PROFORMAS

No comments:

Post a Comment