മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 11 October 2018

NOON MEAL URGENT

കേന്ദ്രസംസ്ഥാന ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ എല്ലാ സ്‌കൂളുകളും01/06/2018 മുതൽ ഇന്നേവരെ ഉള്ള അറ്റൻഡൻസ് അടക്കം സോഫ്‌റ്റെവെയിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും 12/10/2018 വൈകുന്നേരം 5മണിക്ക് മുൻപായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment