മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 1 October 2018

പെൻഷൻ അപേക്ഷ സമർപ്പണം

30-06-2019 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിരമിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം ഈ ഓഫീസിൽ കാലതാമസം കൂടാതെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

No comments:

Post a Comment