മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 3 October 2018

URDU TALENT MEET

മാടായി സബ് ജില്ലാ ഉറുദു ടാലൻറ് മീറ്റ് ഒക്ടോബർ 8 തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 .30 ന് മാടായി ബി ആർ സിയിൽ നടക്കുന്നതാണ് സ്കൂൾ തല വിജയികൾ പങ്കെടുപ്പിക്കുക 

No comments:

Post a Comment