മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 14 June 2016

തസ്തിക നിർണ്ണയം 2016-17

2016-17 ലെ  തസ്തിക നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  Staff  Fixation Proposal , Staff Statement , Building Fitness Certificate മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകളുടെ ഒരു പകർപ്പ് എന്നിവ 25.06.2016 ന് മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment