മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 1 June 2016

MINORITY MANAGEMENT SCHOOL DETAILS

2015-16 അദ്ധ്യായന വർഷത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പമുള്ള പ്രഫോർമയിൽ എത്രയും പെട്ടന്ന് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

No comments:

Post a Comment