മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 21 June 2016

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - പരിശോധനയ്ക്കായി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ എത്രയും വേഗം ഓഫീസിൽനിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment