മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 23 June 2016

PROMOTION OF GOVT PRIMARY/FT,PT Jr. Lg. TEACHERS/SPECIALIST TEACHERS TO H S A -APPLICATION CALLED FOR

2015-16 അദ്ധ്യയന വർഷം ഹൈസ്ക്കൂൾ ഭാഷാ അദ്ധ്യാപകരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിന് 31.03.2015 വരെ യോഗ്യത നേടിയ അദ്ധ്യാപകരുടെ മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം..... 
പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ പ്രൊഫോർമ ജൂൺ 30 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

No comments:

Post a Comment