മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 27 June 2016

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഇനിയും ടെസ്റ് ബുക്കുകൾ ലഭിക്കാത്ത ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാർ അവരുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നോ സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്നോ അവ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ റസീറ്റ് നൽകി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൈപ്പറ്റി കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് .ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനു അമാന്തം പാടില്ല .ടെസ്റ് ബുക്ക് വിതരണം പൂർത്തിയായാൽ ആ വിവരം AEO ൽ E-mail മുഖേന അറിയിക്കേണ്ടതാണ്,ആയതിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി AEO ൽസമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

No comments:

Post a Comment