മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 29 June 2016

KASEPF ക്രഡിറ്റ് കാർഡ്- Refund Statement സമർപ്പിക്കണം

2015-16 വർഷത്തെ KASEPF ക്രഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിലേക്കായി 2015-16 വർഷത്തെ Refund Statement (Deposit, Loan Refund, Withdrawal, Arrear DA) ഒരു പകർപ്പ് ജൂലായ് 10 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

No comments:

Post a Comment