മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 30 June 2016

Promotion,Transfer and Posting of officers in the cadre of Senior AA/AA/AO/APFO/AO(SSA)

Promotion,Transfer and Posting of officers in the cadre of Senior AA/AA/AO/APFO/AO(SSA) in General Edn. Department... Order

No comments:

Post a Comment