മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 23 June 2016

PROMOTION OF GOVT PT Jr. Lg. TEACHERS TO FT Jr.Lg. TEACHERS -APPLICATION CALLED FOR

2015-16 വർഷത്തെ പാർട്ട് ടൈ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ തസ്തികയിൽ നിന്നും ഫുൾടൈ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം..... 
പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ പ്രൊഫോർമ ജൂൺ 30 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

No comments:

Post a Comment