മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Saturday, 4 June 2016

Staff Fixation 2016-17: - Circular

2016-17 അദ്ധ്യായന വർഷത്തെ ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസത്തെ ഹാജർപട്ടിക പ്രകാരമുള്ള റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം ... സർക്കുലർ
 

No comments:

Post a Comment