മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 7 June 2017

ഐ ഇ ഡി സി 2016-17

 206-17 വർഷത്തെ  പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലഭ്യമാകാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടപ്പം ചേർക്കുന്നു .ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദനാധ്യാപകർ  രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാകേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment