മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 1 June 2017

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് -ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്

2017-18 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ പാഠപുസ്തകം ഒന്നാം വാള്യം ഇനിയും ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ (പുതിയ അഡ്മിഷൻ ഉൾപ്പെടെ) നാളെ (ജൂൺ 2) വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. 
വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അതാത് സൊസൈറ്റികളിൽ ബുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment