മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 6 June 2017

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2017-18 വർഷത്തെ സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി സർക്കുലറിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. .... Click Here

No comments:

Post a Comment