മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 7 June 2017

OEC ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ് (2017-18) :Circular

OEC വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തത്തുല്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഇതര സമുദായങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലംപ്‌സം ഗ്രാന്റ് (2017-18) അനുവദിക്കുന്നതിന് സ്‌കൂൾ അധികൃതർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ... Circular

No comments:

Post a Comment