മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 2 June 2017

Appointment in Govt. School on Daily Wages

2017-18 അദ്ധ്യയന വർഷം ഗവ.സ്‌കൂളുകളിൽ അദ്ധ്യാപകരെ താൽക്കാലികമായി ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവായി . വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് കാണുക ... ഉത്തരവ്

No comments:

Post a Comment