മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 1 June 2017

Uniform Distribution - ചെക്ക് കൈപ്പറ്റണം

2017-18 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ സർക്കാർ യു.പി/ ഹൈസ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒന്നുമുതൽ എട്ട് വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ എല്ലാ APL വിഭാഗം ആൺകുട്ടികൾക്കും രണ്ട് ജോഡി യൂണിഫോമിനുള്ള തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂളുകൾക്ക് അനുവദിച്ച തുകയുടെ ചെക്ക് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഓഫീസിൽനിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. 
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് കാണുക .... ഉത്തരവ്

No comments:

Post a Comment