മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 19 June 2017

ജൂൺ 19 -വായനാദിനം - വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം

ജൂൺ 19 -വായനാദിനം - വായനാപക്ഷാചരണം
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം

No comments:

Post a Comment