മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 6 June 2017

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി -Daily Data Uploading

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഡെയിലി ഡാറ്റ  അപ്‌ലോഡിങ് എല്ലാ ദിവസവും 2 മണിക്ക് മുൻപേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌ .അല്ലാത്തപക്ഷം കണ്ടിജൻസി ലഭിക്കുന്നതല്ല   എന്ന് അറിയിക്കുന്നു .Log in  ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർ എ ഇ ഓ ഓഫീസുമായി  ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് .

No comments:

Post a Comment