മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 16 June 2017

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷിതയാത്ര - നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയമിക്കണം

കത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷിതയാത്രയ്ക്കായി ഒരു അദ്ധ്യാപകനെ നോഡൽ ഓഫീസറായി നിയമിക്കണം. നോഡൽ ഓഫീസറുടെ പേരുവിവരം എത്രയും വേഗം ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണം.

No comments:

Post a Comment