മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 7 June 2017

Urgent - Google Mapping

മാടായി ഉപജില്ലയിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്‌കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. സ്‌കൂളുകൾ നാളെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി പൂർത്തീകരിച്ച് ഓഫീസിൽ ഫോൺ മുഖാന്തിരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
1.അതിയടം എൽ.പി.എസ് 
2.സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി.എസ് പുന്നച്ചേരി 
3.ഗവ.വെൽഫേർ യു.പി.എസ് വെങ്ങര 
4.പറൂർ എ എൽ പി എസ് 
 ഗൂഗിൾ മാപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നെയിംബോർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തമായ ഫോട്ടോ, ഫോൺ നമ്പർ, പ്രവൃത്തി സമയം എന്നിവ നിർബന്ധമായും ചേർത്തിരിക്കണം. ഈരീതിയിൽ അല്ലാതെ ഇതിനകം മാപ്പിംഗ് നടത്തിയവർ ആവശ്യമായ എഡിറ്റിംഗ് നാളെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി നടത്തേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment