മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 14 November 2017

ഫയൽ അദാലത്ത് നവംബർ 17 ന്

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ കുടിശ്ശിക ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫയൽ അദാലത്ത് നടത്തുവാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം സ്‌കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഓഫീസിൽ തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. നവംബർ 17 ന് രാവിലെ 10 മണിമുതൽ ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന ഫയൽ അദാലത്തിൽ പ്രസ്തുത ഫയലുകളിൽ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഹാജരാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment