മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 14 November 2017

ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി - പാചകവാതക കണക്ഷൻ എടുക്കാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ

ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി - സ്‌കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് ഇതുവരെ പാചകവാതക കണക്ഷൻ എടുക്കാത്തവർ താഴെപ്പറയുന്ന മാതൃകയിൽ ഇന്നുതന്നെ nmaeomadayi@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
1.സ്‌കൂളിന്റെ പേര്:
2.സ്‌കൂൾ കോഡ്:
3.പാചകവാതക കണക്ഷൻ എടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം:

No comments:

Post a Comment