മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 8 November 2017

Text Book Excess & Shortage Vol III -പ്രഫോർമ സമർപ്പിക്കണം

പാഠപുസ്തകം (മൂന്നാം വാല്യം) - ഇനിയും ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണവും സ്‌കൂളിൽ അധികമായുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണവും (Excess & Shortage) നിശ്ചിത പ്രഫോർമയിൽ നാളെ (നവംബർ 9 ന്) വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

No comments:

Post a Comment