മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 14 November 2017

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - ഡെയ്‌ലി ഡാറ്റ അപ്‌ലോഡിങ്

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഡെയ്‌ലി ഡാറ്റ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും നിരന്തരം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും 80% ൽ താഴെ സ്‌കൂളുകൾ മാത്രമേ ചെയ്തുവരുന്നത് കാണുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഗുരുതര വീഴ്ചയായി കാണക്കാക്കുന്നു. ആയതിനാൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ഡെയ്‌ലി ഡാറ്റ അപ്‌ലോഡിങ്‌ 100% ലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടി കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം സ്‌കൂളുകളുടെ പേര് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment