മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 8 November 2017

GAIN PF - അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

എല്ലാ KASEPF വരിക്കാരുടെയും 2016-17 വർഷത്തെ ഓപ്പണിങ് ബാലൻസും കുറവ് ചെയ്യേണ്ട ഡി.എ അരിയറുകളും ഒ.ബി ലോൺ വിവരങ്ങളും നവംബർ 10 ന് മുമ്പായി വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment