മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 2 November 2017

Programme Schedule - IT Mela - Kannur Revenue Dist.

കണ്ണൂര്‍ റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഐ.ടി മേളയുടെ പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂള്‍ .... Click Here
https://drive.google.com/file/d/0B60TtZEyxbEAOFNVT0hZc00ydUlYZEhrNnJ4ZC1LcFp3dnBz/view?usp=sharing

No comments:

Post a Comment