മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 14 November 2017

ഹൈസ്കൂള്‍ അസിസ്ടന്റ്റ്‌ - കോര്‍ വിഷയങ്ങള്‍ - പ്രമോഷന്‍ - ഉത്തരവ് -2017-18

ഹൈസ്‌കൂൾ  അസിസ്റ്റന്റ്  കോർ വിഷയങ്ങൾ (ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, കണക്ക്, നാച്ചുറൽ സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്) തസ്തികയിൽ  പ്രമോഷൻ നൽകിയ ഉത്തരവായി ...... ഉത്തരവ്

No comments:

Post a Comment