മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 7 November 2017

GAIN PF - എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള അടിയന്തിര നിർദ്ദേശങ്ങൾ , പ്രഫോർമ

GAIN PF - എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള അടിയന്തിര നിർദ്ദേശങ്ങൾ , പ്രഫോർമ എന്നിവ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. പ്രഫോർമ പൂരിപ്പിച്ച് നവംബർ 9 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

No comments:

Post a Comment