മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Tuesday, 7 November 2017

CWSN കുട്ടികളുടെ (Fresh & Renewal) വിവരങ്ങൾ - പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2017 വർഷത്തെ CWSN കുട്ടികളുടെ (Fresh & Renewal) വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ വിവരങ്ങൾ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ) പരിശോധിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണം. 
അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസിൽസമർപ്പിക്കണം.

No comments:

Post a Comment