മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Wednesday, 1 November 2017

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ :പ്രസംഗം - വിഷയം

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം
നവംബർ 3 മുതൽ 9 വരെ
പ്രസംഗം - വിഷയം
യു.പി (ഇംഗ്ലീഷ്)
'Kerala, Gods Own State'
യു.പി (ഹിന്ദി)
'स्वच्छ भारत'
എൽ.പി (മലയാളം)
'മാനുഷരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ'

No comments:

Post a Comment