മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Thursday, 30 November 2017

ശ്രദ്ധ 2017

ശ്രദ്ധ മികവിലേക്ക് എന്ന കൈപ്പുസ്തകം ബി ആർ സി യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് .എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ബി ആർ സി യിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment