മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 10 November 2017

ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു സർക്കുലർ

ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു  സർക്കുലർ .

CLICK HERE

No comments:

Post a Comment